ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

สถาบัน IQS แม่โจ้ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล และขึ้นทะเบียน GT Standard

สถาบัน IQS แม่โจ้ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล และขึ้นทะเบียน GT Standard

สถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( IQS แม่โจ้ )ได้การรับรองต่ออายุและได้รับอนุมัติการขยายขอบข่าย ความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/EC 17025 : 20 17 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2566

และได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard กับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า

“สถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ การให้บริการ กับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นในด้านการบริการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานของสถาบันฯให้ก้าวหน้าและทันสมัยไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการในระดับมาตรฐานสากล ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 053875643.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้