Uncategorized

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

– อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าไปรษณีย์อำเภอเดชอุดม
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะกลางถนนเทศบาลเมืองเดชอุดม
โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรตามช่วงเกาะกลางถนนเดชอุดม – นาห่อม จำนวน 200 ต้น และได้จัดทำเสวียนรอบต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย