Reporter&Thai Army ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวศรีสะเกษ

ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

4 มีนาคม 2567  นางนงลักษณ์ ชัยชาญ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว(Green Office ) จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นายศิวัช วันภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายมาจากชมรมคนพิการในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประกอบไปด้วยชมรมคนพิการจากอำเภอโนนคูณ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองฯ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางนงลักษณ์ ชัยชาญ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งศรีสะเกษ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมงานทำกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ จัดสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อพร้อมรับการจัดบริการสำหรับผู้ใช้บริการ กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเข้ารับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนส่งคืนครอบครัวและชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดีดีในครั้งนี้ แล้วก็ถ้ามีโอกาสในรอบต่อไปก็จะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ทราบจากนางนงลักษณ์ ชัยชาญ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งศรีสะเกษว่าจะจัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ( Green Office ) จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จึงถือเป็นโอกาสที่จะทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ” วันนี้ตนได้ร่วมกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายทำความสะอาดสถานที่โดยรอบของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งศรีสะเกษ และยังได้นำขนมขบเคี้ยวมามอบให้เป็นอาหารว่าง สำหรับผู้ร่วมทำกิจกรรมด้วย เป็นการทำดีด้วยหัวใจและตั้งใจว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

บุญทัน ธุศรีวรรณ  ผู้สื่อข่าวศรีสะเกษ  รายงาน