ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีผู้ต้องขังมีภาวะหัวใจหยุดเต้น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

3 กรกฎาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ต้องขังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นในเรือนจำ ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่ถูกควบคุมโดยรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ต้องขังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นในเรือนจำ ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) และพัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่อยู่ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางการแพทย์ให้ได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิต รวมถึงสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค อันจะทำให้ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน