Uncategorized

เกษตรกร 23ชุมชน ของอำเภอปราสาท สุรินทร์ นำเสนอโครงการไทยนิยมยั่งยืน

นิ่มนวล มานาดี / อปมช.สุรินทร์ / โทร.093-0608923
เกษตรกร 23ชุมชน ของอำเภอปราสาท สุรินทร์ นำเสนอโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เกษตรกร 23ชุมชนของอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เตรียมนำเสนอ 26 โครงการของการขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน ภายหลังรับมอบใบเกียรติบัตร หลายรุ่น เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน


นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร ในการฝึกอบรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ที่ครบจำนวน 4 ครั้ง ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ.หอประชุมอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเกษตรกร ชุมชน หมู่ที่1และ2 ของตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท โดยมีนายสุวพงษ์ ใบพลูทอง เกษตรอำเภอปราสาท นายชุมพล สุ่มมาตร ปลัดอาวุโสอำเภอปราสาทและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ และผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรในชุมชนนี้นับร้อยคน
ทางด้านนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท กล่าวภายหลังเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ดำเนินการอย่างมีแบบแผน มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ และเน้นการมีส่วนร่วมในการกันแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้มีเกษตรกร ที่ฝึกอบรมครบ 4 ครั้ง นอกจากนี้ทางกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ได้ยื่นเสนอโครงการฯ ต่อระดับอำเภอปราสาท แล้วจำนวน 26 โครงการ จาก 23 ชุมชน ซึ่งทางอำเภอพร้อมนำเสนอสู่ทางจังหวัด ต่อไป ทั้งนี้ผลลัพธ์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คือการรับรู้ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน สู่การมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศอย่างมีศักยภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน