ข่าวกระแสสังคม

ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา


วันนี้ (3 ก.ค.61) ที่ฝายน้ำล้นบ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมในกิจกรรม รวม 300 คน มีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเป็นการสร้างจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยทหาร อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับแบ่งมอบภารกิจในการปฏิบัติงานจัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักร ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
**********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ