ข่าวกระแสสังคม

องคมนตรีเปิดงานสานใจสมานฉันท์สร้างสันติสุขเฉลิมพระเกียรติ ร.10

นราธิวาส/ข่าว – นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

29-07-61-องคมนตรีเปิดงานสานใจสมานฉันท์สร้างสันติสุขเฉลิมพระเกียรติ ร.10

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ก.ค. 61 ที่ลานเอนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ไดเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด โครงการสานใจ สมานฉันท์ สร้างสันติ ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยชมรมเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ จ.นราธิวาส จัดขึ้น ซึ่งมีเยาวชนจาก 23 โรงเรียน จำนวน 185 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 61 – 30 ก.ค. 61 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ ร่วมกันปลูกป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาข้อสรุปในการในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่บริวารของเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี เป็นพี่เลี้ยงในการแนะนำชี้ให้เห็นถึงผลกระทบหากไม่ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่า ที่ขยายผลไปสู่การดำรงชีวิตของสัตว์ป่าที่จะค่อยๆสูญพันธุ์ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้ฤดูกาลธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป และจะเกิดอุทกภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลาก ที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบดังกล่าวแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้กล่าวขอบคุณเยาวชนที่คนที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะป่าไม้สัตว์ป่าคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์ ถ้าเราไม่มีป่าไม้ความแห้งแล้งความเป็นอยู่ของเราทุกคนจะเปลี่ยนตามไปด้วย จึงขอให้ทุกคนพยายามสร้างจิตสำนึกให้คนรอบกายรู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนผืนป่า
โดยก่อนเดินทางกลับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เพื่อเป็นอนุสรณ์และแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน
///////////////////////////// 29 กรกฏาคม 2561