ข่าวกระแสสังคม ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นำโดยคุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาเอสเอ็มอี จัดการประชุมภาคีเครือข่ายสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ครั้งที่ 1/2561

วานนี้ 26 กรกฎาคม 2561  สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นำโดยคุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาเอสเอ็มอี จัดการประชุมภาคีเครือข่ายสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโซนบี ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสภาเอสเอ็มอี และชี้แจงแนวทางการพัฒนา SMEs ไทย เพื่อแก้ไขปัญหา 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) การตลาด และ 3) องค์ความรู้ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ SMEs ตลอดจนแนวทางในการสะท้อนปัญหาของผู้ประกอบการ (Voice of SMEs) ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจโครงการต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่าน Line กลุ่มที่สภาเอสเอ็มอีตั้งขึ้น 9 กลุ่ม ได้แก่

1. SMEs Smart Province. https://line.me/R/ti/g/3QSoABFDm_
2. Capacity Building https://line.me/R/ti/g/dSIgVyO0uQ
3. Halal Development https://line.me/R/ti/g/IioAUXnCvD
4. Clinic of Finsncial https://line.me/R/ti/g/K86kfWr8MW
5. MCOT Marketplace https://line.me/R/ti/g/_cb75tOjIi
6. PWT ตลาดต่อยอด httpsline.meRtig7Zflb_bAXU
7. Trust City https://line.me/R/ti/g/c0_b4eZKgO
8. Voice of SMEs https://line.me/R/ti/g/yfGKn_uKFD
9. กิจกรรมถาคีเครือข่าย https://line.me/R/ti/g/7kOHTiUAFR

โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

ประธานสภาเอสเอ็มอี แถลงถึงแนวทางการพัฒนา SMEs เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งจากจังหวัดผ่านโครงการ SMEs Smart Province และมีแนวคิดที่จะขยายไปยังทุกจังหวัดในประเทศ ตลอดจนมีเป้าหมายที่จะนำโมเดลนี้ไปพัฒนาต่อไปสู่สภาเอสเอ็มอีอาเซียน

ติดตามข้อมูลข่าวสาร SMEs ที่
FB : Thai SMEs Council https://www.facebook.com/ThaiSMEsCouncil
Line@ Thai SMEs Council https://line.me/R/ti/p/%40hdk5024f

Comments are closed.