ข่าวกระแสสังคม

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แห่เทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และรณรงค์ งดดื่มเหล้า และการพนัน เข้าพรรษา ประจำปี 2561

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แห่เทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และรณรงค์ งดดื่มเหล้า และการพนัน เข้าพรรษา ประจำปี 2561

 

นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอพานทองเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561 โดยมี นายวินัย คุ้มครอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพานทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งตำรวจ ทหาร ครู นักเรียนของโรงเรียนต่างๆใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี ได้มมาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภอพานทอง จ.ชลบุรีประจำปี 2561

โดย อ.พานทอง ได้จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามยุคสมัยแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมที่ดีงามใว้การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงออกถึงความรักใคร่สมัครสมานสามัครคีของชาว อ.พานทอง ในการธำรงใว้ซึ่งศาสนานอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ยังได้ร่วมกันงดเว้นจากอบายมุข เช่น งดดื่มสุรา งดบุหรี่ งดเล่นการพนัน เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อกันมา ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดมา // สวัสดิ์ ผลชัยภูมิ 0805846424