ข่าวกระแสสังคม

อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาวัดคลองจาก เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

อบต.คลองใหญ่ จัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาวัดคลองจาก เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
(27 กค. 61)องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ จัดโครงการพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนจํานำพรรษาขึ้น ที่วัดคลองจาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กค.2561 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ศาลาวัดคลองจาก โดยมีนายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจํานำพรรษา ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านคลองจาก และประชาชนชาวบ้านคลองจาก เข้าร่วมในพิธีโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจําพรรษาขึ้นที่วัดคลองจาก

******สืบเนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ ได้จัดโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจํานําพรรษาขึ้นเป็นประจําทุกปี เป็นประเพณีที่ถือปฎิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานาน ในความเชื่อของชาวพุทธจะทําเทียนเพื่อบูชาพระ โดยพร้อมใจกันหล่อเทียน สําหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือน ของกําหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อ ขึ้นมานี้ว่า เทียนพรรษา หรือ เทียนจํานําพรรษา และได้ยึดเป็นประเพณีที่จํานําเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดดุจดังแสงสว่างของดวงเทียน
****** ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้ไปบําเพ็ญกุศล เช่น ทําบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตลอดจนศึกษาหาความรู้กับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นประเพณีนิยมที่จะให้ลูกหลานไปบวชเรียนในช่วงเข้าพรรษา บางตนถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันสํารวจพฤติกรรมของตนเองที่ได้ปฎิบัติผ่านมา และตั้งจิตอธิฐานที่จะลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เช่น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกการพูดจาหยาบคายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นในการกระทําดี ซึ่งนับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอสําหรับความตั้งใจสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ให้เกิดขึ้น อันมีอานิสงค์ให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็นต่อไป การหล่อเทียนในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ ได้นําเทียนไปแห่รอบๆตามหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ จากนั้นได้นําเทียนไปถวายที่วัดคลองจากและวัดอรุณราษฎรพัฒนาเพื่อเป็นศิริมงคลในวันเข้าพรรษา

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก