ข่าวกระแสสังคม

พังงา/กาชาดพังงามอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 280 ทุนรวม 5.6 แสนบาท เฉลิมพระกียรติในหลวง ร.10

พังงา/กาชาดพังงามอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 280 ทุนรวม 5.6 แสนบาท เฉลิมพระกียรติในหลวง ร.10

 

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบมอบทุนการศึกษาในเด็กนักเรียนเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา คณะครู อาจารย์ และเด็กนักเรียน เข้าร่วมนางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กล่าวว่า สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ มีเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานดำเนินกิจการในพื้นที่ เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนผู้ทุกข์ยาก และทำหน้าที่ตามภารกิจของกาชาด 4 ด้าน ประกอบด้วยการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ใ

 

นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้ให้การดูแลคนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะ เด็ก และเยาวชน นั้น นอกจากจะได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแล้ว ยังจัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจ.พังงา ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสม ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี ซึ่งงบประมาณในแต่ละปี ได้จัดสรรมาจาก กิจกรรมจัดหารายได้ การออกร้านนาวากาชาดและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี สำหรับปี2561 เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพวรางกูร พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย จำนวน 280 ทุน ทุนละ 2, 000 บาท รวม เป็นเงินจำนวน 560,000 บาท เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทั้งระบบการศึกษาปกติและการศึกษาตามอัธยาศัย จาก 8 อำเภอ รวม 280 คน
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530