Uncategorized

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง ออนซอนหลายผ้าไหมร้อยเอ็ด

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง ออนซอนหลายผ้าไหมร้อยเอ็ด ร่วมฉลอง ๒๔๓ ปี เมืองร้อยเอ็ด และในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “ออนซอนหลายผ้าไหมร้อยเอ็ด” ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษเพื่อร่วมฉลอง 243 ปี เมืองร้อยเอ็ด และในโอกาสครบรอบ 20 ปี เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อาวุโสทางด้านวัฒนธรรมกลุ่มผลิตผาไหมร้อยเอ็ด ชาวร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด กล่าวว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษา จัดแสดง ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ เป็นสถานที่สำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ดสมัยใหม่ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ.2318 ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา – ต้นรัตนโกสินทร์ กลุ่มชนที่อาศัยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย-ลาว มีความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครองกับนครจำปาศักดิ์ของลาว ในปีพุทธศักราช 2561 นี้ ครบรอบการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี และครบรอบ 20 ปี เปิดทำการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จึงกำหนดจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “ออนซอนหลายผ้าไหมร้อยเอ็ด” เพื่อร่วมฉลองในโอกาสสำคัญ และเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองร้อยเอ็ดแต่โบราณมาถึงปัจจุบัน แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ที่สำคัญคือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกับประชาชนที่เก็บรักษาดูแลผ้าพื้นเมืองร้อยเอ็ดไว้การจัดนิทรรศการพิเศษในครั้งนี้มีกำหนดระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 เป็นการจัดแสดงผ้า การแสดงชุดพลวัตพัสตราภรณ์ 243 ปีเมืองร้อยเอ็ด การเดินแบบสืบสานสายใยผ้าไหมร้อยเอ็ด ตลาดวัฒนธรรมจำหน่ายผ้าไหม สินค้าพื้นเมือง และการเยี่ยมชมประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ด ที่น่าสนใจจำนวนมาก ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด
เหยี่ยวข่าว/รายงาน