Uncategorized

สระแก้วซ้อมแผนรับอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนฝึกซ้อมบนโต๊ะเป็นครั้งแรก

สระแก้วซ้อมแผนรับอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนฝึกซ้อมบนโต๊ะเป็นครั้งแรก
(29 ส.ค.61) ที่โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกฯประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัดในฐานะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด หน่วยงานระดับอำเภอ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร องค์กรเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 150 คน


นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษาและภาคประชาชน และแจ้งแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การฝึกการจัดการสาธารณภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้สถานการณ์อุทกภัยเป็นสถานการณ์ฝึก ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่( Functional Exercise) เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสระแก้วจึงกำหนดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เผชิญเหตุอุทกภัย) ขึ้น โดยได้รับองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน/ระบบการบัญชาการเหตุการณ์และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดทำแผน และการฝึการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัย ในรูปแบบเฉพาะหน่วยที่มีหน้าที่ (Functionl Exercise:FEX) วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาส่ธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

(สนธยา-ข่าว-29ส.ค.61)