Uncategorized

ปราจีนบุรี ทุกภาคส่วน หารือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม!!

ปราจีนบุรี ทุกภาคส่วน
หารือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม!!

บ่ายวานนี้ 28 สค.61ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายวิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ได้ประชุมผู้นำเกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี และวางมาตรการการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นจาก
รายงานสรุปว่าสถาน
การณ์น้ำในพื้นที่
ปราจีนบุรี ยังมีปริมาณ
น้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตลาด
เก่า อ.กบินทร์บุรี ได้เพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากปริมาณไหลมาจาก
จ.สระแก้ว ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการน้ำใน
ปริมาณเหมาะสม ใน
ขณะที่ปริมาณน้ำที่มา
จากอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง
ได้ลดเนื่องจากปิดประตู
ระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 25
สค.ที่ผ่านมา เพื่อลดความกังวลของประชาชน น้ำในอ่างที่มีปริมาณ
จัดเก็บอยู่ขณะนี้ 76.14
หรือ 224.60 ลบม.หาก
ไม่มีการระบายน้ำออก
จะเกิดการสะสมจนเกิน
จุดควบคุมที่ไม่ให้เกิน
ร้อยละ 80 ของปริมาณ
จัดเก็บคงเหลือพื้นที่ไว้รองรับน้ำฝนตลอดฤดู
ฝนในเดือน กย-ตค.นี้
และประมาณวันที่ 1-2
กย.จะพิจารณาความ
เหมาะสมในการระบายน้ำออกโดยจะประมวล
น้ำภาพรวมทั้งหมดก่อน
ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลมา
จาก อ.กบินทร์บุรี ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ไหล
มาจาก จ.สระแก้ว กับน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำประ
จันตคาม ซึ่งไม่มีสถานี
วัดระดับน้ำ ไม่สามารถ
คาดการณ์ปริมาณการ
เพิ่มขึ้นของน้ำในพื้นที่
เมือง อ.บ้านสร้าง และ
ท้ายสุดได้อย่างแม่ยำซึ่ง
จะต้องบริหารจัดการแก้ไขปัญหาวันต่อวันขึ้น
อยู่กับปริมาณน้ำฝนที่
ตกแต่ละวันด้วย จากการประชุมได้สรุปว่า

1.งดระบายน้ำจากห้วย
โสมง 2.เร่งเปิดประตูระ
บายน้ำเข้าทุ่งบางพลวง
หากประชาชนที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังเสร็จจะรองรับน้ำได้ถึง
500 ลบม. 3.ให้หน่วย
งานทุกหน่วยบูรณาการ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ต้นน้ำ-ปลายน้ำ 4.ให้ตั้ง
ศูนย์ประสานงานติด
ตามสถานการณ์น้ำแจ้ง
เตือนประชาชนวันละ
2ครั้ง(08.00น.-18.00น)
5.ให้กรมชลประทานที่
9 (ชป) เตรียมสำรอง
เครื่องสูบน้ำพร้อมขนย้ายติดตั้งสูบน้ำในพื้นที่
น้ำท่วมขังได้ทันที และ

บ่ายวานนี้ที่ชุมชนตลาด
เก่ากบินทร์บุรี น้ำได้เพิ่ม
ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วมี
ระดับสูง 80-1 เมตร
ระยะทางยาว 1 กม.ริม
แม้น้ำปราจีนบุรี สร้าง
ความแตกตื่นให้กับประ
ชาชนมอย่างมากไม่คาด
คิดว่าจะมีน้ำมาเพิ่มเติม
อีกน้ำทรงตัวและลดระ
ดับลงแค่ข้ามคืน นาย
วัลลภ ประวัติวงศ์ นาอำเภอกบินทร์ เปิดเผย
ว่า น้ำจากคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว ความจุ
65 ลบม.มีน้ำลงอ่างต่อปี
ปีะมาณ 200 ลบม.ในปัจ
จุบันมีน้ำ 28 ลบม.ก่อน
ฤดูฝนจะมีน้ำเข้าอ่าง
ประมาณ57 ลบม.จะทำ
ให้น้ำล้นถึง 20 ลบม.ทำ
ให้ควบคุมไม่ได้ รวมถึง
น้ำตากสาขาไหลสู่คลอง
พระสะทึงท้ายปี
ประมาณ 60 ลบม.อย่างไรก็ตามเพื่อลดผลกระ
ทบทางอ.กบินทร์บุรี ได้
ลดการระบายน้ำจาก 2
ล้าน ลบม.เหลือ 1 ลบม.
น้ำท่วมชุมตลาดเก่าอีก
รอบนางรัตนา บุญรัตนเสรี กล่าวว่ารู้สึกกังวล
ใจอยู่บ้าง นอกจากน้ำที่
ชุมชนตลาดเก่าแล้วน้ำ
ยังท่วมบ้านริมน้ำ ม.12
ต.กบินทร์บุรี ท่วมถนน
เข้าหมู่บ้าน บ้านวังปีรู
เป็นพื้นที่กว้าง…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…