ข่าวการศึกษาและไอที

รมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

รมช.ศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยการว่ากระทรวงศึกษิการ และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจตรวจเยี่ยมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและ ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ให้การต้อนรับและนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร็หลัก ได้แก่การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ ซึ่งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์มาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเอกครุศาสตร์และสอบบรรจุครูได้ถึง 260 คน นอกนี้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษยังสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากอีกด้วย ส่วนการประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้ลงนามความตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษแล้ว ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากวัดต่างๆในเรื่องการศึกษาศิลปวัฒนธรรมศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง จนทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษประสบความสำเร็จในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาได้ดีในระดับดียิ่งขึ้นต่อไป

***********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
โทร.0818781747