ข่าวรัฐสภา

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT สำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Digital Parliament ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดขึ้นโดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา Digital Parliament เช่น การส่งข้อมูล สังคมออนไลน์ การบริการของภาครัฐและเอกชนในระบบที่พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อรองรับภารกิจของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน