Reporter&Thai Army

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ – แม่ตีบ – แม่สาร ในเขตพื้นที่ ต.บ้านธิ และ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จว.ล.พ. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองที่ดินฯ

เมื่อ 4 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสุวิชัย สินบังเกิด จพง.ที่ดิน จว.ล.พ. พร้อมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จว.ล.พ. (คทช.จว.ล.พ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ – แม่ตีบ – แม่สาร ในเขตพื้นที่ ต.บ้านธิ และ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จว.ล.พ. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองที่ดินฯ และดำเนินงาน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.บ้านธิ จว.ล.พ. โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด จำนวน 350 ราย