Uncategorized

สตูล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม”

สตูล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม”

วันนี้4ก.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม” โดยมี (นางอุบล หวันเก) รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 40 คน วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุและส่งเสริมเปิดโอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกหลานเพื่อให้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ลูกหลานมีความรู้และทักษะในการทำขันหมากเป็นอาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและเกิดกิจกรรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่อง ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ฝึกปฏิบัติการทำขันหมากมุสลิม เช่น ขันหมากหงส์ทำจากผ้าปาเตะ,ขันหมากดอกไม้ทำจากผ้าละหมาดสตรี, ขันหมากกระเป๋าทำจากผ้าปูละหมาด, ขันหมากหมากพูพร้อมสินสอด มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล