Reporter&Thai Army

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด จว.ล.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อ 4 ก.ย.61, 1030 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.อัศนัย เมืองมูล หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท), นาย คมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง, นายประพันธ์ สนิทมัจโร หน.สนง.ปภ.จว.ล.พ., พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ม.ส. ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ., คลัง จว.ล.พ., ชลประทานลำพูน, ผจก.กปภ.สาขาลำพูน, อุตุนิยมวิทยา จว.ล.พ., สสจ.ล.พ., สนง.ปชส.จว.ล.พ., สนง.ทสจ.ล.พ., สนง.พมจ.ล.พ., ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1, เขต 2, เหล่ากาชาด จว.ล.พ., อปท., วิทยาลัยเทคนิคลำพูน, รพ.ลำพูน, รพ.ศิริเวชลำพูน, รพ.หริภุญชัยเมโมเรียลลำพูน, ทต.เมืองลำพูน, ทต.ป่าสัก, สมาคมกู้ชีพ – กู้ภัย ลำพูน, อปพร.จว.ล.พ., ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด จว.ล.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) ภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ด้านอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง รหัสการฝึก Lpn – Fl – Fex 2018 (Lemphun Flood Functional Exercise 2018) โดยการฝึกดังกล่าว เพื่อดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแนวทางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด ตั้งแต่ขนาดเล็ก (ระดับ 1) ในการจัดการสาธารณภัยของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น, ศูนย์บัญขาการเหตุการณ์อำเภอ และจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ในการเตียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ในการบูรณาการ หน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน, อปท., องค์การสาธารณกุศล, อาสาสมัคร, สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยได้กำหนดสถานการณ์อุทกภัยเป็นสถานการณ์การฝึกหลัก ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ความรับผิดขอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์อุทกภัย โดยภายในกิจกรรมได้มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายฯ, การบรรยายในหัวข้อ ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศไทย โดย สนง.ปภ.จว.ช.ม. สาขาสะเมิง และ รูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย ผอ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิทยาเขตเชียงใหม่) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกฯ ณ หอประชุม อบจ.ล.พ. ต.ป่าสัก อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 300 คน