ข่าวรัฐสภา

จังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12)

วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ จังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต 12) ประกอบด้วย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก นพดล โชคระดา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินงานในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ ดังนี้
– จุดที่ 1 เวลา 08.30 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ (หมู่บ้านละสองแสนบาท) ณ บ้านผึ้ง หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
– จุดที่ 2 เวลา 10.00 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผ้าทอและน้ำพริก ณ หมู่บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
– จุดที่ 3 เวลา 11.00 นาฬิกา เยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ (หมู่บ้านละสองแสนบาท) ณ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการแบ่งงบสองแสนบาทเพื่อนำมาจัดทำโครงการการเพาะเห็ดและการปลูกพืชเกษตร
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมถึงการบริหารจัดการที่ดีภายใต้การดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ การต่อยอดโครงการต่างๆ การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่ และนำไข่ไก่ที่ได้มาจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการ การเลี้ยงไส้เดือน การตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านค้าประชารัฐ และการจัดทำแปลงเกษตร 2. ประเด็นปัญหาโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยควรของบปกติของกระทรวงการท่องเที่ยวฯหรืองบของจังหวัดในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งประเด็นปัญหานี้จะนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน