Uncategorized

ปราจีนบุรี คณะสงฆ์จัง หวัดปราจีนบุรีร่วมกับ อบจ.แจกถุงยังชีพ!!

ปราจีนบุรี คณะสงฆ์จัง
หวัดปราจีนบุรีร่วมกับ
อบจ.แจกถุงยังชีพ!!

 

วันนี้ 4 กย.61 คณะสงฆ์
จังหวัดปราจีนบุรี โดย
พระพิศาล ศึกษากร เจ้า
คณะจังหวัดปราจีนบุรี
พระครูวิมล ศิริศาล เจ้า
เจ้าคณะตำบลบ้านทามอาวาสวัดอรัญไพรศรี
ร่วมกับ อบจ.โดย ดร.
บังอร วิลาวัลย์ นายก
และคณะฯ นายอำเภอศรีมหาโพธิ นายพงษ์
สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ อบต.
กำนัน บ้านทาม แจกถุง
ยังชีพช่วยเหลือผู้ประ
สบอุทกภัยน้ำท่วมที่หมู่
บ้านพยาวัง ม.2 ต.บ้าน
ทาม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีประชา
ชนถูกน้ำท่ามกว่า 20
ครัวเรือน เจ้าคณะจังหวัดกล่าวว่าหลังจาก
ทราบข่าวในพื้นที่ถูกน้ำ
ท่วมบ้านเรือนประชาชน
ในพื้นที่ดังกล่าวได้หารือ
กับทางอบจ.และฝ่ายปก
ครองเห็นสมควรที่จะร่วมกันแจกถุงยังชีพให้
แก่บรรดาญาติโยมที่ถูก
น้ำท่วมบ้านเรือนในครั้ง
นี้เพื่อบรรเทาทุกข์ ขณะ
นี้น้ำได้ลดละดับลงมาก
แล้ว คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนตลาด
เก่า อ.กบินทร์บุรี ระดับ
น้ำลดลงเกือบหมดแล้วยังคงเหลืออยู่พื้นที่ต่ำท้ายสุดราว 5 ซม.บนพื้นถนนเข้าชุมชนเท่านั้น นาง เพียร บริสุทธิ กล่าวว่าน้ำลดหมดแล้วยังคงเหลือช่วงบนถนนหน้าบ้านนิดหน่อย ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำเมืองปราจีนบุรี
และบ้านสร้างยังคงมีน้ำ
ท่วมอยู่หลายพื้นที่คาด
ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
ต้นสัปดาห์หน้านี้…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…