ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการเป็นผู้ตาม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการเป็นผู้ตาม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร“ศิลปะการเป็นผู้ตาม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ภาวะผู้ตาม” และให้ความสำคัญของการเป็นผู้ตามที่ดี เข้าใจถึงรูปแบบและการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ได้ฝึกทักษะการสร้างความมั่นใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการสื่อสาร การพูด การวางตัวให้เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย จากมหาวิทยาลัยพายัพ มาให้ความรู้แก่ข้าราชการและ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง