Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สสอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมประจำเดือน..รายงานสถานการณ ์โรคไข้เลือดออก

จ.ร้อยเอ็ด…..สสอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมประจำเดือน..รายงานสถานการณ ์โรคไข้เลือดออก !!อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันนี้วันศุกร์ที่(4ตุลาคม 2562)โดยมีนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมพร้อมนายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ รองสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่*เข้าประชุมประจำเดือนตุลาคมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน
โดยแจ้งเตือนการระบาดและเร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส มีแนทางการป้องกันและ
แผนฝังแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลปโตสไปโรซีสเอกสารส่งในไลน์กลุ่มเน้นการสื่อสารความเสี่ยงให้กับ
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงโดยยึดหลัก ๔ ลด คือลดหนู โดยการทำความสะอาดบนเรือนลดการสัมผัส
หลีกเลี้ยงการลุยย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่าลดการเสียชีวิตหากมีอากรป่วยไข้สูงหนาว หนาวสั่นปวดศรีษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อรุนแรงมักปวดน่องโคนขาหลังและน่องตาแดงให้รีบพบแพทย์ หากพบผู้ป่วย
ให้รีบแจ้งเจ้าหนา้ที่สาธารณสุขทันที
พร้อมขอเชิญรับชมการถ่ายทอดการอภิปรายเรื่อง Dengue Manasement:Moving Forward together to save
patients live ตามเอกสารและ
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุม
โรคภัยสุขภาพและเครือข่ายระบาดวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่23. เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ
และประสบการณ์ในพื้นที่การทำงานระหว่างวันที่ 14-15 พย.2562ที่ จ.ขอนแก่นจึงขอเชิญนักระบาดวิทยาทุกท่าน ส่งผลงานเข้ารับการค้
เขต 25ตุลาคม2562รายละเอียดส่งเข้าในไลน์กลุ่ม.เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถประจำปี 2562 ร่วมมือให้เสนอรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานด้าน
เอดส์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับการพิรณาคัดเลือกร่วมมือให้เสนอชื่อบุคลลหรือและสาธารณสุขบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคมสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นสถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีด่น ครอบครัวดีเด่นและชมรมฯหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่นส่งเอกสารเพื่อรับการพิารณคัดเลือกมาที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ร้อยเอ็ด ภายใน 15 ตค.2562ฯ

**ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

ณ ห้องประชุม (ชั้น2)สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

}}}}}}}}}}}}}}}}}}]}
ศรีไพร ทูลธรรม ::ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด