ข่าว ยโสธร

“ผู้ว่าฯยโสธรคนใหม่ลงพื้นที่เปิดศูนย์OTOP กุดชุมพร้อมมอบนโยบายเน้นการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ไห้ประชาชนเดือดร้อน”

“ผู้ว่าฯยโสธรคนใหม่ลงพื้นที่เปิดศูนย์OTOP กุดชุมพร้อมมอบนโยบายเน้นการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ไห้ประชาชนเดือดร้อน”

วันที่4 ตุลาคม 2562 เวลา09.30น.ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อพบปะพูดคุยมอบนโยบายในการทำงานแก่ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกุดชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวว่า มีความตั้งใจจริงที่จะมาทำงานที่จังหวัดยโสธรถึงแม้มีโอกาสที่จะได้ไปในจังหวัดที่ใหญ่กว่าแต่ก็เลือกจังหวัดยโสธรเพราะมีความคุ้นเคยและผูกพันกับที่นี้ี่เพราะพื้นเพเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่คุณตาเป็นคนยโสธร จึงมาด้วยความตั้งใจที่จะมาร่วมงานกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดยโสธร สำหรับหลักในการทำงานยึดตามนโยบายรัฐบาล ปกป้องเทิดทูลสถาบัน ยึดแนวทางพระปฐมบรมราชโองการในหลวงรัชการที่ 10 นำมาใช้ในการทำงาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นวิถีชีวิตควบคู่กับการนำเอาศีล 5 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เน้นในเรื่องกิจกรรมจิตอาสาเป็นหน้าที่ของข้าราชการและประชาชนทุกคนที่จะทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขอให้ทุกพื้นที่มีการทำกิจกรรมจิตอาสา สำหรับเรื่องที่จะต้องช่วยกันในพื้นที่คือปัญหายาเสพติด ต้องมีการเข้มงวด กวดขัน ช่วยกันสอดส่องดูแล ไม่ไห้ประชาชนไปมั่วสม เสพหรือค้ายาเสพติด นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นค้าประเวณีหรือค้าแรงงาน เป็นต้น ห้ามมีในพื้นที่เป็นเด็ดขาด อีกประเด็นที่เป็นปัญหาคือเรื่องการกำจัดขยะโดยทุกพื้นที่ต้องมีการบริหารจัดการขยะ โดยเริ่มต้นจากครัวเรือน โดยเฉพาะเรื่องขยะอินทรีย์ที่สามารถกำจัดเองได้ตั้งแต่ครัวเรือนเพราะจังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์สามารถนำขยะมาทำเป็นปุ๋ยได้ ต่อไปคงมีมาตรการให้ส่วนราชการและท้องถิ่นได้ปฏิบัติ ที่สำคัญส่วนราชการทุกแห่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไห้กับประชาชน และอีกอย่างคนเมืองยศต้องมีระเบียบวินัย มีน้ำใจไมตรีต่อแขกที่มาเยือน เพราะจะต้องมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีชุมชน สำหรับข้าราชการต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบ ดูดี เน้นการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ไห้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคนที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชน ขอให้ข้าราชการทำงานอย่างมีความสุข อยู่กันแบบพี่น้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกล่าวทิ้งท้ายว่า ชอบทำงานในพื้นที่ การลงพื้นที่ของผู้ว่าฯไม่ไห้ไปเพิ่มภาระให้เจ้าหน้า ที่แต่ไปเพื่อช่วยงานในพื้นที่ งดการต้อนรับแบบพิเศษทุกกรณี ให้เอางบไปทำอย่างอื่น การต้อนรับเป็นแบบเรียบง่ายตามสมควร เราทำงานหนักแต่พี่น้องประชาชนมีความสุขนั่นคือกำไรของเราและก่อนการเปิดการประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญบ้าน ผวจ.ยโสธรได้เปิดศูนย์KC shop ศูนย์จำหน่าย สินค้าโอท๊อปของอำเภอกุดชุมพร้อมเยี่ยมชมสินค้าจากฝีมือชุมชนคนกุดชุมพร้อมเปิดการประชุมต่อไป///

พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ข่าว/ภาพ