Uncategorized

ตาก- สจ.ชัย ขวัญใจ ประชาชน นำกลุ่มแม่บ้าน-อสม. ทัศนศึกษาโครงการ “การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว” ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์- ราชบุรี-เพชรบุรี

ตาก- สจ.ชัย ขวัญใจ ประชาชน นำกลุ่มแม่บ้าน-อสม. ทัศนศึกษาโครงการ “การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว” ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์- ราชบุรี-เพชรบุรี
นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ หรือ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต1 นครแม่สอด สจ.ขวัญใจประชาชน ได้เสนอขออนุมัติต่อนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก เพื่อนำกลุ่มแม่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวนกว่า 50 คน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการ “การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว” ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อให้สตรีได้รับความรู้จากการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลในครอบครัว นำมาใช้ประโยชน์ในการดูแล คนในครอบครัว ในด้านสุขภาพ ซึ่งได้มีการไปดูงานด้านสมุนไพร ที่เรือนสมุนไพรคุณยาย-ศูนย์หัตกรรมบ้านเขาเต่า หัตกรรม นวัตกรรม ไทย และงานด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้มีการไปทัศนศึกษาที่ “อุทยานราชภักดิ์” อุทยานราชภักดิ์ อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม เป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ กลุ่ม แม่บ้าน-สตรี- อสม. ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนา มากมาย
นับเป็นผลงานในการทำโครงการ ด้านการพัฒฯสตรีและครอบครัว ของนายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ หรือ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต1 นครแม่สอด สจ.ขวัญใจประชาชน อีกหนึ่งโครงการ ที่ กลุ่ม แม่บ้าน-สตรี- อสม.ได้รับความรู้และการสันทนาการ อย่างดียิ่ง ในการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ ” ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง จ.ราชบุรี และ จ. เพชรบุรี
//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน