Uncategorized

ตราด โครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ เทศบาลตําบลคลองใหญ่ร่วมกับอําเภอคลองใหญ่ นําประชาชนและจิตอาสาตําบลคลองใหญ่ ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรม ทําความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหาดหอย ตําบลคลองใหญ่ จ.ตราด

ตราด โครงการจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ เทศบาลตําบลคลองใหญ่ร่วมกับอําเภอคลองใหญ่ นําประชาชนและจิตอาสาตําบลคลองใหญ่ ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่ จัดกิจกรรม ทําความสะอาดจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหาดหอย ตําบลคลองใหญ่ จ.ตราด

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ นายวิระชาญ ประที่ปาระยะกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลคลองใหญ่ นําประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ ทหาร นักเรียน อสม.สาธารณสุข และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เรา ทําความดี ด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านหาดหอย ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร พระองค์ทรงห่วงใย และทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดโครงการจิตอาสา เรา ทําความดี ด้วยหัวใจ ออกปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา และเพื่อทําลายที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุที่อยู่อาศัยของยุงลายด้วย จึงได้ร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านหาดหอยให้หมดไป จึงได้ช่วยกันทําความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ไปรอบๆหมู่บ้านหาดหอย เนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ได้มีฝนตกชุบแถบทุกวัน จึงทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดหนักได้ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และอีก 2 ตําบล จากการสอบถามสาธารณสุขอําเภอเบื้องต้นว่าในช่วงนี้ มีระบาดแล้วในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่และอีก 2 ตําบลที่ตามมาเกือบถึง 100 รายแล้ว จึงได้เร่งรีบช่วยกันทําความสะอาดกันต่อเนื่อง และจากการสังเกตุการณ์ทําให้เห็นว่าประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชาต่างมีความสนใจและตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและให้ความร่วมมือที่จะช่วยกันทําความสะอาดบริเวณบ้านให้หมดไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก