Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกวดชุมชนท่องเที่ยว. OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2561 โดยมีนายชัยยงค์ ผ่องใส หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยนายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และนางอรพิน ภูนาสูง กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษจำกัด ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีชุมชนผ่านเข้ารอบ จำนวน ๑๖ ชุมชน โดยแกนนำชุมชนท่องเที่ยวได้นำเสนอผลงานเป็นเอกสารรูปเล่มและสื่อวีดิทัศน์”เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน” ผลการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ได้แก่บ้านหว้าน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ บ้านซำขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ บ้านหัวนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกนทรารมย์ และบ้านละทาย หมู่ที่ 1 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุมชนทั้ง 4 ชุมชน จะได้รับรางวัลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุมชน เป็นเงินชุมชนละ จำนวน 200,000 บาท และจังหวัดศรีสะเกษคัดเลือกให้เป็นตัวแทนส่งเข้าร่วมประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระดับประเทศต่อไป

************

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ