ข่าวกระแสสังคม

ตราด กศน.อําเภอคลองใหญ่จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาจํานวน 60 คน เรื่องโครงการได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลและปลูกป่าชายเลนพันธุ์ต้นกล้าไม้โกงกางจํานวน 1,000 ต้น

ตราด กศน.อําเภอคลองใหญ่จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาจํานวน 60 คน เรื่องโครงการได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลและปลูกป่าชายเลนพันธุ์ต้นกล้าไม้โกงกางจํานวน 1,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. โดยมีนายณรงค์วิทย์ สุภาภา ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอคลองใหญ่ รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย นายประการ ผลาเกษ ทีมวิทยากร และนักษาเข้าร่วมโครงอบรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและใช้ให้เกิดประโยชน์ การบูรณะฟื้นฟู การทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม เช่น ดินที่นํามาใช้เพื่อการเพราะปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้คุณภาพของดินเสื่อมลง การบูรณะฟื้นฟูจะทําได้ โดยการใส่ปุ๋ยปลูกพืชคลุมดิน หรือพักหน้าดินไว้สักช่วงระยะหนึ่งเป็นต้น เนื่องด้วยในวันนี้จึงได้นําพันธุ์กล้าไม้โกงกางจํานวน 1,000 ต้น มาปลูกป่าชายเลน โดยใช้พื้นที่ปลูกหมู่ 6 บ้านบางอิน ต.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยใชพื้นที่เขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์ เนื้อที่ 40 ไร่ โดยใช้พื้นที่ว่างป่าวปลูก เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตของมนุษย์และพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน และมีป่าชายเลนที่ยังคงความอดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของอําเภอคลองใหญ่ อาชีพหลักของอําเภอคลองใหญ่ ได้แก่ การทําประมงซึ่งสัตว์นํ้าที่ทําการประมงส่วนใหญ่มาจากและมีภูมิประเทศเป็นชายฝั่งเรียงรายติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของอําเภอคลองใหญ่ อาชีพหลักของอําเภอคลองใหญ่ ได้แก่ การทําประมงซึ่งสัตว์นํ้าที่ทําการประมงส่วนใหญ่ มาจากการขยายพันธุ์ในป่าชายเลนที่เรียงรายตามชายฝั่งของอํำเภอคลองใหญ่ ดังนั้นป่าชายเลนจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอคลองใหญ่ ที่สมควรได้รับการปกป้อง ดูแลรักษา ฟื้นฟูในส่วนที่เสื่อมโทรม เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าที่สําคัญให้มีความยั่งยืนตลอดไป และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสืบสานต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก