Uncategorized

ตราด/ปิดลงแล้วครับโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําปี 2563

ตราด/ปิดลงแล้วครับโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําปี 2563

ที่เวทีการแสดงของนักเรียนงานประจําปีศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมตรีตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําปี 2563 พร้อมด้วยนายอําพล อุ่นชู ปลัดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมคณะกรรมการงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจําของทุกๆปี

โดยในปีนี้มี นส.ปอร์วัน ไชยศิริ ประธานคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ เป็นประธานในการเปิดประมูลสิ่งของงานศาลเจ้าแม่ฯพร้อมด้วยคณะกรรมการในเวลา 20.00 นาฬิกาคํ่าคืนวันที่ 4 มกราคม โดยมีพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการท่าเรือต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมประมูลสิ่งของเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เป็นจํานวนมากให้ความสนใจแต่องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับผู้ที่ประมูลสิ่งของในคืนสุดท้ายในการประมูลสิ่งของในคํ่าคืนนี้ เพื่อจัดหารายได้มาใช้จ่ายในการบํานุบํารุงศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่สืบต่อไป ส่วนในคํ่าคืนนี้ในการประมูลสิ่งของเจ้าแม่ ฯ ในคืนนี้ได้ ทั้งหมด 1,044,800 บาท พร้อมกันนี้ในงานยังมีมัจฉาพาโชคของโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือการศึกษานักเรียน และปรับปรุงสถานที่โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ยังมีการแสดงสินค้ามากมาย ส่วนสุดท้ายบนเวทีมีการแสดงของนักเรียนในยามคํ่าคืนในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ทั้งหมด 14 โรงเรียนในพื้นที่โดยมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยและต่างชาติและชาวกัมพูชาเชื่อสายไทยเกาะกง กว่า 5,000 คน เข้าชมในบริเวณงาน พร้อมกันนี้ยังได้มากราบไหว้สักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เป็นจํานวนมาก เพื่อเป็นศิริมงคลในคืนสุดท้ายของงานประจําปีงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ในปีนี้

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวประจําพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด