Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น.ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำหมู่บ้าน และกำลังพลร้อย.ร.๔๑๑ ในการสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้กับนางพิม รัดพัด

เมื่อ ๐๕๐๙๐๐ – ๐๕๑๖๐๐ มี.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น.ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำหมู่บ้าน และกำลังพลร้อย.ร.๔๑๑ ในการสร้างบ้านผู้ยากไร้ ให้กับนางพิม รัดพัด บ้านเลขที่ ๖๖/๕ ม.๘ ต.หนองยาง อ.หนองฉางฯ
ผลการปฏิบัติอยู่ในระหว่างดำเนินการ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ