Reporter&Thai Army

หมู่ รส. ประจำ อ.ชุมแสง ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันเสนารักษ์ที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ ( ขุนอาสา ๓๐๕ ) เข้าบรรยายในเรื่องศาสตร์พระราชา

เมื่อ ๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. ( มทบ.๓๑ ) โดย หมู่ รส. ประจำ อ.ชุมแสง ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันเสนารักษ์ที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ ( ขุนอาสา ๓๐๕ ) เข้าบรรยายในเรื่องศาสตร์พระราชา ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกหม้อ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๗๐ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องศาสตร์พระราชา และเข้าใจในกิจการทางทหารมากยิ่งขึ้น ตามความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรม