Reporter&Thai Army ข่าวมุกดาหาร ข่าวเด่น

แม่ทัพน้อยที่ 2 ลงพื้นที่มุกดาหาร เพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

5 มีนาคม 67 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด และเพื่อการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 โดยได้ดำเนินโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้น 20 จังหวัด ภาคอิสาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการและการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป


พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 กล่าวว่า ห้วงที่ผ่านมาพบข้อมูลการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก แม่ทัพภาคที่ 2 พลโท อดุล บุญธรรมเจริญ ได้มอบนโยบายและนำมาเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการปราบปราม ติดตามการบำบัดครบวงจร เพื่อการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม เป็นการบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้การตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน โดยเร่งด่วนในพื้นที่ตามแนวชายแดนก่อน เพื่อป้องกันการนำเข้าของกลุ่มขบวนการ และบูรณาการประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก จึงมีการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร  รายงาน