ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ 800 นาย ปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ธวัชบุรี

5 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และชุดปฏิบัติการประจำตำบล เข้าร่วมพิธี โดยใช้อำเภอธวัชบุรีเป็นต้นแบบนำร่อง


นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการการดำเนินงานในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเด็ดขาด ให้มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดเป็นพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จำนวน 25 จังหวัดโดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายจึงมีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป่องกันและแก้ไขปัญหายาเสพระยะเร่งด่วน ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน12 ชุด จำนวน 800 คน เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมกล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายจึงมีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นผู้ควบคุมติดตามการทำงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรมในครั้งนี้ก่อนพิธีปล่อยแถวได้มีการประชุมมอบนโยบายเร่งด่วน การซักซ้อมแผนการดำเนินงาน โดยนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย คณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของอำเภอธวัชบุรี อำเภอนำร่องต้นแบบ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

สมนึก บุญศรี  รายงาน