Uncategorized

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 192 ถุง ไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ให้การต้อนรับและร่วมมอบ สิ่งของพระราชทานในครั้งนี้
จากนั้น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย บ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัว และเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 130 ถุง ให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่ หน้าศาลาการเปรียญวัดบ้านโนนเชียงหวาง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป ในโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน อีกด้วย ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินติน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2561 ทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำในลำน้ำยังน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอเสลภูมิ และอำเภอโพนทอง ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง