มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำนา ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ ที่ แปลงนาสาธิต ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำนา “ดําวันแม่เกี่ยววันพ่อ” ที่โครงการ จัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาและชาวตำบลหินกอง ร่วมให้การต้อนรับ และลงแขกดำนาในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำนา “ดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ” จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกดำนา ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรให้คนรุ่นใหม่เกิดความรักในการทำเกษตรกรรม สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรด้านนวัตกรรมการผลิตข้าว สภาพแวดล้อมและสมาร์ทฟาร์ม เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และเพื่อสานต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร้อยเอ็ด โมเดล 4.1 01
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงเต้นบาร์สโลป ของกลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน ชุมชนโฮมสเตย์บ้านกู่กาสิงห์ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรด้านนวัตกรรมการผลิตข้าว สภาพแวดล้อมและสมาร์ทฟาร์ม ของนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และการลงแขกดำนาในแปลงนาสาธิต ภายในบริเวณ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน