Uncategorized

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงบูรณาการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงบูรณาการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

 

วันนี้ ( 5 ก.ย.61 ) ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง บูรณาการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยได้หารือกับ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ก่อนที่จะประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครั้งนี้ มีประเด็นการตรวจราชการ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยวิธีการตรวจราชการแบบบูรณาการ Governmemt Lab การแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด การสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้ง งานพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี หรือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อาทิ โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และ โครงการเน็ตประชารัฐเป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรีได้สรุปผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น ต่อมาในภาคบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงาม ซึ่งเป็นโครงการตามงบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก