Uncategorized

สตูล อบต.กำแพง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนวดแผนไทย

สตูล อบต.กำแพง จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนวดแผนไทย
วันนี้เวลา5ก.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนวดแผนไทย โดยมีว่าที่ ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นผู้กล่าวรายงาน เนื่องจากประชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา ปลูกปาล์มน้ำมัน และทำนาปัจจุบันเกษตรกรประสบกับปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากต้นทุนการผลิตคงที่แต่ราคาผลผลิตลดลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายสภาพคล่องทางการเงินหายไปทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองไปด้วยดังนั้นเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงส่งเสริมและพัฒนาในเชิงบวกโดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ

บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงได้จัดโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การนวดแผนโบราณและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ” เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทางเลือก ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุน การเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน รู้จักการใช้สมุนไพร ในการดูแลสุขภาพ และอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาไทย ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดพื้นฐาน เพื่อลดอาการปวดเมื่อย การทำลูกประคบและวิธีการประคบสมุนไพร การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำมันไพล และวิธีการนวดน้ำมันแก้อาการปวดเมื่อย


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล