Uncategorized ข่าว เชียงราย

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั่งหัวโต๊ะประชุมหารือขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย พร้อมรับมือการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในปี 63

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั่งหัวโต๊ะประชุมหารือขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย พร้อมรับมือการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในปี 63

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมในการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ โดยมี ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเพิ่มขีดความสามารถในการลดความเดือดร้อนและผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน

โดยในที่ประชุมจังหวัดเชียงราย เริ่มด้วยการสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันครั้งใหญ่เมื่อช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาทบทวนและถอดบทสำเร็จใช้ปรับเป็นกรอบการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของปี 2562-2563 ในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.) ระยะเตรียมความพร้อม (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการโดยเน้นลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 2.) ระยะปฏิบัติการ ( มกราคม-เมษายน 2563) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย เพื่ออำนวยการปฏิบัติงานและประสานงานกับทุกภาคส่วน ให้ได้รับข้อมูลในทิศทางเดียวกัน และ 3.) ระยะฟื้นฟู ( พฤษภาคม-กันยายน 2563) สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่มา และมอบรางวัลให้กับอำเภอที่มีการบริหารจัดการไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในการเตรียมรับมือปัญหาอย่างรอบด้าน เชื่อว่าจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพ และมีการตื่นตัวในการเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำเสนอ จะได้นำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป เพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ปัญหาในการรับมือการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในปี 63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
05/11/62