: พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน และโครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง


วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน และโครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม ซึ่งมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดสร้างเพื่อมอบให้แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ นางศิริดา ทรงธรรมเสนีย์ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) กล่าวประวัติความเป็นมาและภารกิจของบ้านภูมิเวท นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้ปกครอง/ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้บริหารและกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีและร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี