Uncategorized

ปราจีนบุรี กิจกรรมวัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน!!

ปราจีนบุรี กิจกรรมวัน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน!

 

 

!

วันนี้ 10 สค.61 ที่หอประ
ชุมอำเภอกบินทร์บุรี นายวิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปรา
จีนบุรี เป็นประธานใน
พิธีทำบุญเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่
10 สค.61 วันกำนัน

 

ผู้ใหญ่บ้านกำเนิดขึ้นใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ทรงริเริ่มทดลองจัด
ระเบียบการปกครองใน
ระดับตำบลและหมู่บ้าน
เมื่อปี พศ.2435 ณ
อ.บางประอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
อันเป็นจุดเริ่มต้นของ

ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่
และเพื่อเป็นการน้อมรำ
ลึกถึงพระมหากรุณา
ธิคุณของพระบาทสม
เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ผู้ทรงให้กำเนิด
สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
กระทรวงมหาดไทยจึง
ได้ประกาศให้ วันที่ 10
สิงหาคม ของทุกปีเป็น
“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเป็น
ตำแหน่งที่อยู่คู่กับระบอบการปกครอง และสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน โดยมีภารกิจ
ในด้านการปกครองท้อง
ที่การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การปกครอง
และเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การอำ
นวยความธรรม การนำ
นโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไป
ปฎิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
ผลงานสำคัญในขณะนี้
คือ การพัฒนาประเทศ
ตามโครงการ “ไทยนิยม
ยั่งยืน”ที่แสดงให้เห็น
สักยภาพในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักผล
ประโยชน์ร่วมกันใน
ตำบล-หมู่บ้าน นายวัชรธรรม พรมสามสี
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.กบินทร์บุรี
กล่าวว่า วันนี้กำนัน-ผู้
ใหญ่บ้านทุกคนรู้สึกดีใจ
และรำลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทรงกำหนดให้มีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ประชาชนเลือกให้เป็น
ตัวแทนในหมู่บ้านตำบล
ผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคน
จะตั้งใจพัฒนาหมู่บ้าน
อย่างเต็มที่และเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนทุกเวลา
ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรฯผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน อำเภอกบินทร์บุรี
มีทั้งหมด 711 คน
นส.วาศินี ธนมหกุล
สารวัตรกำนัน ต.หนองกี่
กล่าวว่า รู้สึกดีใจและ
ภาคภูมิใจที่เข้ามาทำ
หน้าที่เป็นสารวัตรกำนัน
และจะตั้งใจปฎิบัติหน้า
ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความ
สามารถจะเป็นที่พึ่งของ
ประชาชาชนทุกคนยินดี
รับใช้ประชาชนในพื้นที่
พร้อมให้คำปรึกษากับทุกคน…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…