Uncategorized

ผู้ว่าฯจังหวัดนราธิวาสอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม

ผู้ว่าฯจังหวัดนราธิวาสอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2561 ขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกว่า 500 คน พร้อมใจร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวัน “ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และถือเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท ความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในพิธีมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กว่า 500 คน ร่วมในพิธีฯ

โดยในพิธีฯผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2561 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานของกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนราธิวาส มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้าน ชั้นที่ 1 และ 2 จำนวน 16 คน
หลังจากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกีฬาฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส และในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมผู้บริหารของจังหวัดและนายอำเภอ กับทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยจะมีการมอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันด้วย
วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807