Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถ

จ.ร้อยเอ็ด..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถ#ี พร้อมกันทั้ง 20 อำเภอ เนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก!!!

วันพฤหัสบดีที่(5 ธันวาคม2562)วันนี้- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอรายงานภาพ การ Kick Off กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน 

โดยในวันนี้ ในพื้นที่ 20 อำเภอ ได้ Kick Off การปลูกผักสวนครัว พร้อมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอ 20 อำเภอ และมี พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบฯ 2563 ร่วมกันว่านเมล็ดผักสวนครัว พร้อมกันทั้ง 20 อำเภอ เนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก!!

((((((on)))))))news
ศรีไพร ทูลธรรม จิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน