ข่าวเชียงใหม่

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3201 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 2 ณ บ้านจอง(ป่ากล้วย) หมู่ 2 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3201 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 2 ณ บ้านจอง(ป่ากล้วย) หมู่ 2 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3201ฯ ได้จัดการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 2 ซึ่งมีนายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโส อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมี ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์คำ หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลที่ 3201ฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยทีมงานคณะวิทยากรที่ให้การต้อนรับ ได้แก่ นายสิริมงคล จันทร์ขาว ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง กศน.อ.เวียงแหง, ร.ท.วชิรวิทย์ คนสูง หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1 กกล.ผาเมือง, พ.ต.ต.อุปคุต บุญมี, ร.ต.ต.อำนวย จันอักษร จาก สภ.เวียงแหง, น.ส.นวภัสร์ ศุทธิวัฒน์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ส.ต.บ้านจอง ,นายบุญหาญ จองปุ๊ก ผญบ.บ้านจอง

 

ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์คำ เผยว่า ในการฝึกอบรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการขยายพลังแห่งความดีของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาบทบาทสำคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ทำให้เยาวชนได้ตะหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด มีความสำนึกใน ชาติ ศาสนา พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ความเสียสละอดทน ความมีระเบียบวินัย การใช้ชีวิตในสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน จากกลุ่มเยาวชนบ้านจอง (ป่ากล้วย) หมู่ 2 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่.

https://youtu.be/d1-8y1zOtIg

https://youtu.be/-ylKdpz9lj4

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน