Reporter&Thai Army

ร.14 พัน.2 ได้จัดชุด ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา310) ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ บ.แม่ยะ ม.7 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จว.ต.ก.ในเรื่องศาสตร์พระราชา นโยบายของรัฐบาล (ไทยแลนด์ 4.0)

เมื่อ 051300 – 051600 มี.ค.62 ร.14 พัน.2 ได้จัดชุด ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา310) ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ บ.แม่ยะ ม.7 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จว.ต.ก.ในเรื่องศาสตร์พระราชา นโยบายของรัฐบาล (ไทยแลนด์ 4.0) กราสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก และลดความหวาดระแวงของประชาชนต่อทหาร และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 81 คน ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย