Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดยมว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. นำกำลังพล มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ร.๔๐๓๑ จำนวน ๑๕ นาย, ผู้แทน กอ.รมน.จว.อ.น. ร่วมกับ นางบุผา หลวงอาจ ปลัดอำเภอทัพทัน, หน.ส่วนราชการ, ปลัดรักษาการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุกดู่, กำนัน, ผญบ. ประชาชนจิตอาสา, และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปฐวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ – ๐๖๑๑๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดยมว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. นำกำลังพล มว.ปล.ที่ ๒ ร้อย ร.๔๐๓๑ จำนวน ๑๕ นาย, ผู้แทน กอ.รมน.จว.อ.น. ร่วมกับ นางบุผา หลวงอาจ ปลัดอำเภอทัพทัน, หน.ส่วนราชการ, ปลัดรักษาการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุกดู่, กำนัน, ผญบ. ประชาชนจิตอาสา, และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปฐวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณวัดเขาปฐวี โดยมีนายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทันเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ ณ วัดเขาปฐวี ม.๕ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/hpIXY5Zbb-Y

https://youtu.be/J_FvJhcxXS0