Reporter&Thai Army

“ลำพูนจังหวัดสะอาด ปราศจากหมอกควัน” กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. โดย พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดประจำปี 2562

เมื่อ 26 ธ.ค. 61 “ลำพูนจังหวัดสะอาด ปราศจากหมอกควัน” กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. โดย พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสวนาเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ประชาชน และผู้นำท้องถิ่น เครือข่าย เข้าร่วมประชุม/เสวนา จำนวน 100 คน
มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานและบูรณาการส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น เตรียมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มุ่งเน้นการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกส่งเสริมทบทวนเครือข่ายในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายของจังหวัดลำพูน “ลำพูนจังหวัดสะอาด ปราศจากหมอกควัน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย