Reporter&Thai Army

แม่ทัพน้อยที่ 3 เน้นย้ำผู้ปฏิบัติเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ป้องปรามการเผาป่า ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ทัพน้อยที่ 3 เน้นย้ำผู้ปฏิบัติเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ป้องปรามการเผาป่า ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอแม่สะเรียง จว.ม.ส. โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และ ผบ.ฉก.ทพ.36 ,หน่วยป้องกันไฟป่าแม่สะเรียง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ,หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า การประชุมมีมติร่วมกันให้ดำเนินการดับไฟป่าในจุดวิกฤต ท่ีตำบลแม่คง จำนวน 3 จุด ได้แก่ บ้านห้วยหมู บ้านห้วยกองแป
และ.บ้านห้วยแม่ก๋อน โดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปถึงท่ีเกิดเหตุทันที พร้อมลาดตระเวนทั้งทางเท้าและทางเรือตามแม่น้ำสาละวินพร้อมทำแนวกันไฟร่วมกันตลอดแนวเส้นทาง นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน ฮท. 1 ลำ ซึ่งมาประจำที่อุทยานสาละวิน เพื่อใช้ดับไฟและลาดตระเวนทางอากาศเป็นการป้องปรามการเผาในพื้นที่รวมถึงเป็นกลยุทธทางจิตวิทยามวลชน