Uncategorized

คลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับคนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มคนที่ได้สัญชาติตามาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ที่ผ่านการรับรองสถานะ​ จํานวน​ 48​ ราย​ 3​ ตําบล​ คือ​ ตําบลคลองใหญ่​ ตําบลไม้รูด​ ตําบลหาดเล็ก​

คลองใหญ่ จ.ตราด จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับคนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มคนที่ได้สัญชาติตามาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ที่ผ่านการรับรองสถานะ​ จํานวน​ 48​ ราย​ 3​ ตําบล​ คือ​ ตําบลคลองใหญ่​ ตําบลไม้รูด​ ตําบลหาดเล็ก​

(5 ก.ย. 61) นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่บุคคลที่ได้ผ่านดำเนินงานตามกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและรับรองความเป็นคนไทย กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเป็นผู้มีสัญชาติไทยด้วยการเกิด และกลุ่มคนที่ได้สัญชาติ ตามาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และมาตรา 9/6 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 รวมทั้งสิ้น 48 ราย ซึ่งอำเภอคลองใหญ่จัดขึ้นที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอำเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า กลุ่มคนเหล่านี้ก็คือคนไทยที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องเอกสารแสดงตัวตนกับทางราชการ จึงต้องมีการพิสูจน์ตัวตนจากหลักฐานที่มีอยู่ ผ่านกระบวนการของทางภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายในการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลเหล่านี้ เพื่อแก้ไขสถานะให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์ มีสิทธิด้านสวัสดิการของภาครัฐ ทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล การศึกษา หรือแม้แต่การประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก