Uncategorized

พ่อเมืองตาก จัดแถลงข่าวโครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 %

พ่อเมืองตาก จัดแถลงข่าวโครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 %

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาคริต เอกะสิงห์ ผู้กำกับการสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตาก =นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก=นายทวีป พึ่งคร้าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก นายณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนางพิชญา ทัพประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว โครงการสถานศึกษาในพื้นที่ จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากมีความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และมีจิตสำนึกค่านิยมด้านวินัยจราจรนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การนำมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางในการทำงานด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยมาดำเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตาก โดยสถานศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศให้พื้นที่ของสถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ด้านการสวมหมวกนิรภัย โดยอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ทุกครั้ง และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับการจัดหาหมวกนิรภัย ได้สำรวจจำนวนนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จังหวัดตากที่มีความต้องการหมวกนิรภัยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถจัดหาเองได้ พบมีจำนวนทั้งสิ้น 3,404 คน จึงขอความอนุเคราะห์บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสนับสนุนหมวกนิรภัยในราคาใบละ 99 บาทจำนวน 3,404 ใบ ซึ่งใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 336,996 บาท มีส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะศรัทธาของวัด บริจาคเงินเป็นจำนวน 137,008 บาท และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทรวมทั้งสิ้น 337,008 บาท นำไปจัดซื้อหมวกนิรภัยเพื่อมอบให้นักเรียนนักศึกษา

พ.ต.อ.ชาคริต เอกะสิงห์ ผู้กำกับการสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตาก กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมาย จะดำเนินการร่วมกันทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสถานศึกษา โดยสถานศึกษาทุกแห่งกำชับให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา ในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

นายทวีป พึ่งคร้าม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวว่า ในส่วนของสถานศึกษาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบการใช้หมวกนิรภัยของนักเรียน/นักศึกษา โดยถ้าพบนักเรียน/นักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยจะสอบถามเหตุผลที่ไม่มีเพราะอะไร โดยจะใช้การว่ากล่าวตักเตือน รวมทั้งแจ้งผู้ปกครองมารับทราบการกระทำความผิดของนักเรียนด้วย ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลจะดำเนินการควบคุมไปกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตาก สำรวจระดับการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน/นักศึกษาในสังกัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากดำเนินการสำรวจการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน/นักศึกษาภาพรวมทั้งหมดและสรุปผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากก่อนและหลังดำเนินโครงการฯ
//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน