Uncategorized

เปิดโครงการ อำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมนำคณะส่วนราชการในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ลงพื้นที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนรังและตำบลใกล้เคียง

จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ ๕ – ๖ ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ อำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมนำคณะส่วนราชการในสังกัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ลงพื้นที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนรังและตำบลใกล้เคียง

นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง,นายจรูญ ไกยสวนกำนันตำบลโนนรัง ผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,อสม,ครู,นักเรียน พี่น้องประชาชน ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเเอ็ด ให้การต้อนรับ
ร่วมรับฟังนโยบายจากส่วนราชการและรับบริการในครั้งนี้จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน

ตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๑
ได้มอบผ้าห่ม และ ถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากจน
มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับผู้นำชุมชนทั้ง ๙ หมู่บ้านนำไปปล่อยหนองน้ำสาธารณะเพื่อขยายพันธุ์
ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด บริการ ทำหมันให้กับสุนัขและแมว
และในการนี้ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ตามโครงการธรรมนูญชุมชนตำบลโนนรัง ปี ๒๕๖๑ ที่ดำเนินการในชุมชน ชนะเลิศได้แก่ บ้านหนองคันหมู่ที่ ๗ กิจกรรม ๑ ดี ๑ เด่น ด้านการจัดการสุขภาวะตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นายบุญจันทร์ นามวงค์ บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๗
ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เสร็จสิ้นเยี่ยมชม มีการออกบู๊ชสินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,บู๊ชอาหารชูสุขภาพ ที่ทางกลุ่มแม่บ้าน อสม ทั้ง ๙ หมู่บ้าน จัดเตรียมต้อนรับ.๚

 

 

ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด